Thứ bảy, 20/07/2024,


 Chùm Thơ tháng 1-2022 của CLB thơ lục bát T.P Hải Dương gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Ngụy Kim Dung, Phạm Thị Nguyên, Đỗ thị Tâm, Hồ Thị Nhung, Vũ Minh Túc, Nguyễn Thị Phương Đông, Minh Thu, Nguyễn Thị Động, Lê Thị Ngoạn, Trương Thị Xuân Hồng, Thanh Huyền, Trần Đức Chương, Nguyễn Mích.

Chùm thơ tháng 12 năm 2021 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng, gồm các tác giả: Trịnh Toại, Hoàng Minh Thuận, Vũ Bá Lễ, Phạm Thúy Vinh, Nguyễn Thị Mai Lan, Trần Đức Lộc, Lê Phương Lan, Bùi Quang Lục, Minh Thúy, Lưu Bích Thu, Hoàng Đình Tư, Nguyễn Văn Chự, Ánh Tuyết, Ngân Lê, Lê Nhân Ngọc Hữu, Vũ Đức Thúy, Trương Hằng, Bùi Hùng, Hoa Thành, Nguyễn Huy Hẹn, Minh Phú, Nguyễn Thành, Nguyễn Thanh Thủy, Nga Anh Hoàng, Lương Hải Thuận, Lê Thị Tâm Chung.

 Chùm thơ lục bát tháng 12 - 2021 của CLB Lục Bát tỉnh Phú Thọ. Gồm các tác giả; Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Trần Bồng, Nguyễn Ngọc Cẩn, Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Sỹ Huy, Lê Tiến Tập, Dương Thị Phúc, Quản Sơn, Nguyễn Thị Minh Hiền, Kiều Việt, Nguyễn Khắc Bằng.

 Chùm thơ lục bát tháng 12 -2021 của CLB thơ Lục bát thành phố Hải Dương gồm các tác giả : Ngụy Kim Dung, Nguyễn Thế Bình, Thanh Huyền, Vũ Minh Túc, Nguyễn Mich, Nguyễn Thị Động, Minh Thu, Hồ Thị Nhung, Nguyễn Thị Phương Đông, Phạm Thị Nguyên, Đỗ Thị Tâm, Trương Thị Xuân Hồng, Lê Thị Ngoạn, Trần Đức Chương.

Chùm thơ tháng 11 năm 2021 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Hoàng Minh Thuận, Vũ Bá Lễ, Phạm Thúy Vinh, Phúc Hữu, Đỗ Thị Vinh, Nguyễn Thị Mai Lan, Trần Tích Thiện, Trọng Lập, Trần Đức Lộc, Lê Phương Lan, Công Xình, Nguyễn Kim Lan, Bùi Quang Lục, Phương Thúy, Lưu Bích Thu, Phạm Tĩnh, Hoàng Đình Tư, Trịnh Toại.

 Chùm thơ tháng 11 - 2021 của CLB thơ Lục bát Thành Phố Hải Dương gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Đỗ Thị Tâm, Nguyễn Thị Động, Thanh Huyền, Lê Thị Ngoạn, Hồ Thị Nhung, Phạm Thị Nguyên, Vũ Minh Túc, Trương Thị Xuân Hồng, Minh Thu, Nguyễn Mích, Trần Đức Chương.

 

Chùm thơ tháng 10 năm 2021 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Lương Hải Thuận, Vũ Bá Lễ, Phạm Thúy Vinh, Nguyễn Thành, Phúc Hữu, Bùi Thị Đường, Đỗ Thị Vinh, Nguyễn Thị Mai Lan, Trần Tích Thiện, Nguyễn Thanh Thủy, Trọng Lập, Hoàng Minh Thuận, Trần Đức Lộc, Lê Phương Lan, Ánh Tuyết, Công Xình, Nguyễn Kim Lan, Lưu Bích Thu, Hoài Hiền Hiền, Hải Vân, Phạm Tĩnh, Trần Kim Trung, Hoàng Đình Tư, Nguyễn Văn Chự, Vũ Đức Thúy, Nguyễn Cảnh Ân, Trần Thúy Hoàn, Trịnh Toại.

 

 

 Chùm thơ Lục Bát của CLB Thơ Lục bát thành phố Hải Dương tháng 10-2021 gồm các tác giả: Nguyễn Mích, Nguyễn Thế Bình, Ngụy Kim Dung, Thanh Huyền, Vũ Văn Bôn, Lê Thị Ngoạn, Trương Thị Xuân Hồng, Đỗ thị Tâm, Hồ Thị Nhung, Vũ Minh Túc, Phạm Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Phương Đông, Minh Thu, Nguyễn Thị Dung, Trần Đức Chương.

 Chùm thơ lục bát tháng 10 - 2021 của CLB Lục Bát Tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Nguyễn Ngọc Cẩn, Nguyễn Sỹ Huy, Đào Trần Phú, Quản Sơn, Kiều Việt, Nguyễn Thị Minh Hiền, Dương thị Phúc, Trần Bồng, Nguyễn Sỹ Hoàn, Phan Mạnh Hùng, Lê Tiến Tập.

 


Chùm thơ tháng 9 năm 2021 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Vũ Bá Lễ, Phạm Thúy Vinh, Nguyễn Thành, Phúc Hữu, Đỗ Thị Vinh, Nguyễn Thị Mai Lan, Trần Tích Thiện, Nguyễn Thanh Thủy, Trọng Lập, Trần Thúy Hoàn, Trần Thơm, Hoàng Minh Thuận, Yến Hoàng (Hoàng Yến), Bùi Quang Lục, Trần Đức Lộc, Lê Phương Lan, Thu Anh, Ngô Trung Dũng, Nguyễn Minh Thời, Trịnh Toại, Thạch Thảo, Ánh Tuyết, Nguyễn Huy Hẹn, Công Xình, Nguyễn Kim Lan, Vũ Kim Thanh.
 

 

 

 

 Chùm Thơ lục bát tháng 8 - 2021 của CLB thơ lụ Bát TP Hải Dương Gồm các tác giả: Nguyễn Mích, Nguyễn Thế Bình, Ngụy Kim Dung, Thanh Huyền, Vũ Văn Bôn, Hồ Thị Nhung, Vũ Minh Túc, Phạm Thị Nguyên, Nguyễn Thị Phương Đông, Đỗ thị Tâm, Lê Thị Ngoạn, Minh Thu, Nguyễn thị Động

       Chùm thơ tháng 8 năm 2021 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Nguyễn Thành, Phúc Hữu, Đỗ Thị Vinh, Phạm Thúy Vinh, Nguyễn Huy Hẹn, Nguyễn Thị Mai Lan, Trần Tích Thiện, Nguyễn Thanh Thủy, Trần Thúy Hoàn, Phạm Tĩnh, Nguyễn Văn Chự, Lưu Bích Thu, Nguyễn Minh Nga, Trần Thơm, Lương Hải Thuận, Bùi Quang Lục, Trần Đức Lộc, Nguyễn Kim Dung, Lê Nhân Ngọc Hữu, Vũ Kim Thanh, Thu Anh, Lê Phương Lan, Nguyễn Huyền, Ngô Trung Dũng, Lê Phương Liên, Nguyễn Kim Lan, Trịnh Toại.

 
Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5, 6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng